پاكت گلاسه

پاكت گلاسه اداری (ملخی 11x22)  عمودي

پاكت گلاسه اداری (ملخی 11x22) عمودي

پاكت گلاسه اداری (ملخی 11x22)  افقي

پاكت گلاسه اداری (ملخی 11x22) افقي

پاكت گلاسهA5 (ابعاد 16x22)  عمودي

پاكت گلاسهA5 (ابعاد 16x22) عمودي

پاكت گلاسه A5(ابعاد 16x22)  افقي

پاكت گلاسه A5(ابعاد 16x22) افقي

پاكت گلاسه A4 (ابعاد 31x23)  عمودي

پاكت گلاسه A4 (ابعاد 31x23) عمودي

پاكت گلاسه A4 (ابعاد 31x23)  افقي

پاكت گلاسه A4 (ابعاد 31x23) افقي